8

CONTACT

INHOUD

54

Werkwijze /

Een veilige en betrouwbare omgeving; voor patiënt
en zorgverlener

Voor de patiënt
Om de ervaringen op individueel niveau te kunnen uitvragen, heeft ZorgkaartNederland de verantwoordelijkheid om zowel voor de patiënt als ook voor de zorgverlener een veilige omgeving te creëren. Een veilige omgeving betekent voor de patiënt dat deze er op moet kunnen vertrouwen dat men een  positieve en negatieve ervaring kan delen zonder het risico te lopen dat de persoonlijke gegevens direct bij de zorgverlener bekend zijn. De persoonlijke gegevens zijn dus altijd afgeschermd. In het geval van een verzoek van een zorgverlener tot contact met de inzender neemt de redactie contact op met de inzender om deze wens kenbaar te maken. Het is vervolgens aan de inzender of deze ook daadwerkelijk tot een gesprek wil overgaan.

 


Voor de zorgverlener

Een veilige omgeving betekent ook een website waarbij de zorgverlener erop mag rekenen dat op ZorgkaartNederland alles in het werk wordt gesteld om redelijke fatsoensnormen in acht te nemen, een inhoudelijke toelichting wordt gegeven op een cijfermatige waardering en wederhoor (voor zover het beroepsgeheim dat toelaat) plaats kan vinden. Hoe dit in de praktijk werkt, leest u onder “Een aanspreekbare redactie.” Daarnaast stimuleert en faciliteert ZorgkaartNederland  contact tussen patiënt en zorgverlener. ZorgkaartNederland is immers van mening dat de dialoog tussen patiënt en zorgverlener van wezenlijk belang is. Om die reden ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de patiënt. Als ZorgkaartNederland een patiënt verzoekt om contact op te nemen en een reactie op dit verzoek blijft volledig uit, dan kan de redactie besluiten de waardering (tijdelijk) te verwijderen.

 

 

ZorgkaartNederland en privacy
ZorgkaartNederland maakt voor de site gebruik van openbare gegevens die via diverse kanalen voor iedereen toegankelijk zijn, waaronder het BIG-register. Patiëntenfederatie NPCF is van mening dat zij een gerechtvaardigd belang heeft bij publicatie van de persoonsgegevens van zorgverleners en waarderingen (artikel 8 sub f Wbp). Zorgverleners en zorginstellingen vervullen immers een publieke taak. Consumenten hebben vaak een eigen keuzemogelijkheid voor zorgverleners en zijn ook steeds meer bereid om verder te reizen voor de zorg die aansluit bij hun specifieke situatie en wensen. Door een zo compleet mogelijk overzicht van het zorgaanbod in Nederland te publiceren, wordt de vindbaarheid van zorgaanbieders bevorderd. Daarnaast maakt het platform door de geplaatste waarderingen de kwaliteit van zorgverlening inzichtelijk. Het vorenstaande rechtvaardigt volgens Patiëntenfederatie NPCF de publicatie van persoonsgegevens en waarderingen van zorgverleners op
ZorgkaartNederland.nl.

 

 

College Bescherming Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens van zorgverleners, zorgorganisaties en zorginstellingen enerzijds en bezoekers en inzenders anderzijds worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van ZorgkaartNederland.nl is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gemeld bij de
Autoriteit persoonsgegevens. U kunt via voorgaande link zoeken op meldingsnummer 1497581.

 

De inhoud van ingezonden waarderingen kan aan derden worden verstrekt ten behoeve van online publicatie of intern gebruik. Deze derden betreffen zorgverleners, zorginstellingen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere organisaties binnen de zorgsector. In het geval van wettelijke verplichting of de bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van ZorgkaartNederland, worden ook persoonsgegevens verstrekt. ZorgkaartNederland heeft geen commercieel oogmerk en exploiteert daarom geen adres- en/of persoonsgegevens uit de database.